Algemene Voorwaarden

1. Definities

 1. Offerte: Alle aanbiedingen van Amy Cooks Photography aan (rechts)personen, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Amy Cooks Photography en de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: De (rechts)persoon of personen waarmee Amy Cooks Photography de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Opdracht: De dienst of het product dat door Amy Cooks Photography geleverd zal worden.
 5. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Schriftelijk: Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 7. Amy Cooks Photography: KvK 66630371, Amy Cooks, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en opdrachtnemer.

2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Amy Cooks Photography en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Amy Cooks Photography slechts bindend indien deze door Amy Cooks Photography uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Aanbod 

 1. Amy Cooks Photography doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Amy Cooks Photography.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Amy Cooks Photography zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Aanvaarding opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt, dat Amy Cooks Photography werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Amy Cooks Photography houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren, indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor Amy Cooks Photography onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Amy Cooks Photography is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

5. Aanbetaling

 1. Indien de opdracht korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling voor de opdrachtgever te vervallen. 
 2. Indien de opdracht langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, zal door Amy Cooks Photography een aanbetaling worden gevraagd. Ter bevestigIng van een (familie, zwangerschap en new born) fotoshoot ontvangt de opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van minimaal €45,00, maximaal € 75,00, afhankelijk van de boeking. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van internet bankieren. Een fotoshoot komt pas definitief in de agenda te staan als de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Amy Cooks Photography.
 3. Voor bruidsreportages geldt een andere betalingsregeling. Een bruiloft wordt, indien afgesproken, definitief in de agenda gezet na een aanbetaling van € 450,00. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur. Het restantbedrag dient door de opdrachtgever per bank binnen 7 dagen na de bruiloft te worden voldaan.

6. Uitvoering van de opdracht

 1. Amy Cooks Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Amy Cooks Photography gebruikelijk werkt.
 2. Amy Cooks Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Amy Cooks Photography zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 3. Amy Cooks Photography levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Amy Cooks Photography slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Amy Cooks Photograpy en kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

7. Levering & Levertijden

 1. Amy Cooks Photography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte en kan variëren van 1 tot 4 weken. 
 3. Digitale fotobestanden worden via WeTransfer geleverd.
 4. RAW-bestanden worden niet geleverd.

8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Amy Cooks Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Amy Cooks Photograpy een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Amy Cooks Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Amy Cooks Photography dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie, met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW daar waar het particuliere opdrachtgevers betreft. In communicatie met zakelijke opdrachtgevers zijn genoemde bedragen exclusief BTW.

9. Betaling

 1. Amy Cooks Photography zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
 3. Indien de boeking korter dan twee weken voor de opdracht datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur. Deze factuur dient vóór de datum van de opdracht per bank te zijn voldaan of contant en gepast betaald te worden op de dag van de opdracht.
 4. Indien de boeking langer dan twee weken voor de opdracht datum plaatsvindt, ontvangt de opdrachtgever een factuur voorafgaand aan de opdracht voor de resterende opdrachtskosten. Deze factuur dient vóór de datum van de opdracht per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de opdracht.
 5. Geselecteerde digitale foto’s wordt pas toegestuurd als de volledige betaling op de bankrekening van Amy Cooks Photography is bijgeschreven.

10. Annuleren / Opschorten

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Amy Cooks Photography, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Amy Cooks Photography gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, korter dan acht weken voor de opdracht, brengt Amy Cooks Photography 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening (uitzondering Virus/Pandemie, zie punt 8).
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, langer dan twee weken voor de opdracht, brengt Amy Cooks Photography 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren door Amy Cooks Photography, zal Amy Cooks Photography zich inzetten om een vervangende fotograaf in vergelijkbare stijl voor te stellen, dan wel zal indien mogelijk in goed overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Opdrachtgever verklaart dat geen gerechtelijke stappen ondernomen worden en geen schadevergoeding zal worden gevorderd.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Bij annulering door virussen (pandemie, zoals Corona) brengt Amy Cooks Photography 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Wanneer er een nieuwe datum bekend is en beide partijen tot een nieuwe overeenkomst komen (binnen het boekjaar), bied Amy Cooks Photography 50% korting op dit nieuwe pakket.

11. Fotoproducten

 1. Indien fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd worden afgeleverd bij de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar te worden gemaakt aan Amy Cooks Photography.
 2. Amy Cooks Photography is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct, qua kleur, afwijkt van de weergave op het beeldscherm van de opdrachtgevers computer / laptop / iPad / telefoon. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee Amy Cooks Photography werkt), hierdoor kan de opdrachtgever de kleuren op eigen beeldscherm anders ervaren dan de kleur en/of helderheid van de foto’s in werkelijkheid is. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
 3. Amy Cooks Photography is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de opdrachtgever of derden zijn gemaakt anders dan de door Amy Cooks Photography gebruikte of geadviseerde leveranciers.

12. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per e-mail, kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten na de hierboven genoemde termijn, van 5 dagen, worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op.

13. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Amy Cooks Photography (Amy Cooks).
 2. De digitale bestanden en foto’s zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten (de Auteurswet).
 3. Indien de opdrachtgever ervoor kiest zelf foto’s op social media te plaatsen (zonder Amy Cooks Photography logo), dan dient de naam van Amy Cooks Photography of Amy Cooks, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.amycooksphotography.com in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Door ondertekening van de overeenkomst geeft de opdrachtgever toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer de opdrachtgever niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dient dit voorafgaand aan de uitvoering (dus voor de bruiloft, fotoshoot etc.), per e-mail, kenbaar te maken aan Amy Cooks Photography. Amy Cooks Photography zal dan gehoor geven aan de wens foto’s niet te gebruiken voor Social Media, promotie materiaal etz.
 5. Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heeft de opdrachtgever het recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 6. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.
 9. Elk gebruik van een werk van Amy Cooks Photography dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Amy Cooks Photography.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Amy Cooks Photography, rekent Amy Cooks Photography drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Amy Cooks Photography.
 12. Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op met Amy Cooks Photography.

14. Privacy & Persoonsgegevens

 1. Amy Cooks Photograpy zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

15. Wijzigingen algemene voorwaarden Amy Cooks Photography

 1. Amy Cooks Photography mag te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per e-mail bekend worden gemaakt.